Lært hjelpeløshet

Gjennom voksnes holdninger og reaksjoner kan et barn lære at ens egne handlinger i liten eller ingen grad har betydning for hvordan en skal oppnå velvære og trivsel. Alle forsøk på å endre sin situasjon mislykkes. I voksen alder vil slike personer lett forbli passive hvor noe kan gjøres og i stedet reagere med depressive symptomer.


Malt, Ulrik. (2019, 23. september). lært hjelpeløshet. I Store medisinske leksikon. Hentet 27. september 2019 fra https://sml.snl.no/l%C3%A6rt_hjelpel%C3%B8shet 27.09.19