Fokus på autonomi og medbestem­melse

KYR fremhever brukermedvirkning og medbestemmelse og metoden inneholder strategier for å aktivt involvere pasient i egen endringsprosess. Det innebærer å lage en tydelig struktur på hverdagen i sengepost og aktivt arbeide med og hjelpe pasienter ta et større ansvar for seg selv og sine valg. 

Ungdommer innlagt på sengepost er i en setting hvor de har begrensninger knyttet til hvilke valg de kan ta. I slike situasjoner vil det i noen tilfeller føre til eskalering av uhensiktsmessig atferd og/eller følelsen av avmakt. Muligheten til medbestemmelse og shared decision making; på norsk samvalg eller felles beslutningstaking, vektlegges derfor høyt.

Oppfølging med KYR som strategi har til hensikt å skape en funksjonell samhandling med helsevesenet i form av å bli lyttet til, oppleve medbestemmelse i egen behandling og erfare helsepersonell som behandler ungdommen som kompetent til tross for utfordringer. 

Strukturelle elementer som bidrar til dette er at ungdom deltar på egne teammøter. De får støtte av en terapeut til å hevde egne meninger og hjelp til å forstå hva man ble enige om på møtet ved forberedelse og etterarbeid.

Ungdommene med KYR-oppfølging deltar i korte møter med terapeut på starten av dagen og på ettermiddagen hvor de selv skal definere behandlingsfokus for dagen. Slike fokussamtaler bidrar til at ungdommen får større eierskap til egen prosess. Det lages ukeplaner med alle planer for dagen og oppsatte tidspunkter. Ukeplaner er sammen med fokussamtaler med å lage en strukturert og forutsigbar arbeidsdag for pasienten. Tydelig innramming av kontekst bidrar til å skape oversikt, forutsigbarhet og tydelig struktur.