Foto: Mariann Lødemel

Komplementær Ytre Regulering (heretter kalt KYR) er en terapeutisk og miljøterapeutisk tilnærming som er forankret i verdiene likeverd, respekt, autonomi og empati.

Strategien mobiliserer pasientens ressurser og tilrettelegger for en samhandling med helsevesenet som øker selvstendighet. Formålet er å forebygge og reversere regresjon (psykologisk utvikling som går i negativ retning), og akselerere behandlingsprosessen til pasienten i retning av det som i Basal Eksponeringsteori (heretter kalt BET) betegnes som funksjonell selvregulering.

KYR tilrettelegger for avlæring av atferdsforstyrrelser, reduksjon av tvang og tilrettelegging for terapeutisk samarbeid – med hensikt å fremme funksjonelle valg og handlinger. Strategien understøttes av terapeutiske verktøy som bekreftende kommunikasjon, løsningsfokuserte intervensjoner, instrumentell ytre regulering og autonomifremmende regelstyring. Verktøyene er utformet spesifikt for å redusere atferdsproblemer, og hjelpe pasienter til å velge å forholde seg til smertefulle tanker og opplevelser istedenfor å ty til unngåelsesatferd.

Med KYR skal vi hjelpe ungdommer til å oppdage hvordan de kan leve et meningsfylt og tilfredsstillende liv med aksept for utfordrende indre opplevelser, istedenfor å ensidig fokusere på å redusere eller unngå negative tanker og vonde følelser. Det vektlegges at tanker, følelser og opplevelser ikke er farlige og aldri har vært det – men at de likevel kan være enormt smertefulle.

KYR som strategi fremmer dermed en andre ordens forandring, som innebærer å endre måten man forholder seg til ubehagelige tanker, følelser og opplevelser på, istedenfor å ty til unngåelsesatferd.

I forvaltning av KYR tar vi utgangspunkt i pasientens verdier istedenfor pasientens problemer som retningsviser i terapien. Ungdommen får hjelp til å se hvordan valgene han/hun tar kan bringe han/henne i retning mot eller bort fra det som er viktig i deres liv.

Sentrale spørsmål er:

  • «Hva og hvem er viktig for deg?»
  • «Hvordan vil du at livet ditt skal se ut?»
  • «Hvem ønsker du å være?»

KYR er utviklet innenfor rammen av BET. Holdningen og de terapeutiske elementene som inngår i forvaltning av KYR/BET er forankret i eksistensialisme, læringsteori, tilknytningsteori, løsningfokusert terapi og kybernetisk teori. KYR kan i seg selv betegnes som en form for eksistensialistisk atferdsterapi og assosieres til den tredje bølgen innen kognitiv atferdsterapi. I likhet med aksept og forpliktelsesterapi (ACT) har KYR fokus på pasientens verdier og den mellommenneskelige kontekst hans/ hennes vansker utspiller seg i, samt terapeutiske strategier som fremmer aksept og oppmerksomt nærvær (mindfulness).

Ungdommen med oppfølging basert på KYR settes i en situasjon hvor han/hun får anledning til å prøve ut nye mestringsstrategier. Man ser forbi og bak uhensiktsmessig og destruktiv atferd og bekrefter og anerkjenner opplevelsene til ungdommen. På denne måten vil selve atferden kunne miste sin funksjon. Samtidig gir man oppmerksomhet til funksjonelle handlingsvalg for å gi mestringstillit og moderere lært hjelpeløshet. KYR skal representere en sikker base (Bowlby, 1988) for å utforske egne strategier og utvikle mer funksjonell selvregulering.

Kjerneintervensjonene i KYR er derfor:

  1. Bekreftende kommunikasjon, hvor pasienten blir sett og anerkjent som menneske.
  2. Løsningfokuserte intervensjoner, som forsterker mer funksjonell selvregulering.

I forvaltning av KYR anvendes det verktøy for læring og samhandling som hjelper personalet å koordinere oppfølgingen av pasienten. Reflekterende team skal for eksempel legge til rette for en kollektiv bevisstgjøring og sikre at behandlingsprosessen følger et klart fokus (Heggdal, 2010). I feedbackbasert kollegaveiledning får personalet muligheten til å trene på sentrale intervensjoner.