Referanser

Hva er KYR

 • Gjerde, H (2013): Behandlingsmanual for døgnseksjonene ved Kongsberg DPS.
 • Hammer, J., Fosse, R., Lyngstad, Å., Møller, P. & Heggdal, D. (2016). Effekten av Komplementær Ytre Regulering (KYR) på Tvangstiltak. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 53, nummer 7, 2016, side 518- 527.   
 • Heggdal, D., Hammer, J., Alsos, T.H., Malin, I., & Fosse, R. (2015). Erfaringer med å få og ta ansvar for bedringsprosessen og sitt eget liv gjennom basal eksponeringsterapi (BET)Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(02), 119–128.
 • Heggdal, D., Lillelien, A., Johnsrud, S.S., & Dyrhol Paulsen, C. (2013). Basal eksponeringsterapi: en vei inn til seg selv og ut til et liv det går an å leveDialog, 23(4), 7–19.
 • Heggdal, D. (2008): Basal eksponeringsterapi. Grunnleggende prinsipper og retningslinjer. Behandlingsmanual. Spesialseksjon B, Avd. Sykehuset Asker og Bærum H. 
 • Heggdal, D. Basal eksponeringsterapi BET. Sentrale Strategier og Intervensjoner. Avd. Blakstad, vestre viken HF. 
 • Heggdal, D. (2014). Basal eksponeringsterapi (BET) – manual for feedbackbasert kollegaveiledning. Upublisert manuskript.
 • Heggdal, D. & Svergia T. (2014). Basal eksponeringsterapi. Implementeringsmanual versjon 1.1. Avd. Blakstad, Vestre viken HF. 
 • Heggdal, D. (2018): Basal eksponeringsterapi, BET, Veileder for DMM-konsensusevaluering.
 • Helsedirektoratet. (2016). Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014 (IS-2452).
 • Hummelvoll, J.K. (2001). Handlingsorientert forskningssamarbeid i akuttpsykiatrien- Evaluering av personalets opplevelser og erfaringer fra deltagelse i Prosjekt Undervisningsavdeling. Rapport nr. 6. Elverum: Høgskolen i Hedmark.
 • Sosial- og Helsedirektoratet (2008): Nasjonale retningslinjer for forbygging av selvmord i psykisk helsevern. Oslo, 2008. Watzlawick, P, Weakland & J, Fish, F. (1974). Change. Principles of problem formulation and problem solution. New York.

Teoretisk forankring

Eksistensialisme

 • Yalom, I. (2011): Eksistensiell Psykoterapi, oversatt til norsk av Mildrid Solli, Arneberg 2011
 • Heidegger, M. (2007): Væren og tid , oversatt til norsk av Lars Holm-Hansen, Oslo: Pax Forlag A/S
 • Kierkegaard, S. (2001): Begrebet Angest. Første gang utgitt : 1844. Oslo: Forlaget Oktober AS
 • Handouts fra undervisning med Didrik Heggdal 
 • Heggdal, D (2014): Basal Eksponeringsterapi (BET). Manual for feedbackbasert kollegaveiledning. Feedbackbasert Kollegaveiledning- Versjon 1.0

Kybernetikk

 • Heggdal, D. (2010). Basal Eksponerings-Terapi. Teoretisk forankring – del 1. Kybernetikk som grunnlag for forståelse og intervensjon. Asker. Trykkeriet på Blakstad sykehus.

Tilknytningsteori og Dynamisk Modningsmodell

Terapeutiske intervensjoner

Bekreftende kommunikasjon

 • Gjerde, H (2013): Behandlingsmanual for døgnseksjonene ved Kongsberg DPS.
 • Heggdal D, (2012): Basal Eksponerings-Terapi. Grunnleggende prinsipper og retningslinjer. BET-behandlingsmanual v.2.0. SPS, 2012
 • Heggdal, D (2008): Basal Eksponerings-Terapi. Grunnleggende prinsipper og retningslinjer. Behandlingsmanual- Versjon 1, april 08
 • Heggdal, D: Basal Eksponeringsterapi (BET). Sentrale strategier og intervensjoner. Versjon 1.0
 • Gjerde, H (2013): Bekrefte og ansvarliggjøre- et kvalitativt studie av terapeutens opplevde utfordringer i forvaltningen av Komplementær Ytre Regulering.

Løsningsfokuserte intervensjoner

 • Ferraz, H., & Wellmann, N. (2008). The Integration of Solution Focused Brief Therapy Principles in Nursing: A Litterature Review. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2008 Jan;15(1):37-44. doi: 10.1111/j.1365-2850.2007.01204.x
 • Heggdal, D. (2014). Basal eksponeringsterapi (BET) – manual for feedbackbasert kollegaveiledning. Upublisert manuskript.

Regelstyring

 • Heggdal D, (2012): Basal Eksponerings-Terapi. Grunnleggende prinsipper og retningslinjer. BET-behandlingsmanual v.2.0. SPS, 2012

Bemyndigelse av pasient

Fokussamtale

 • Heggdal, D: Basal Eksponeringsterapi (BET). Sentrale strategier og intervensjoner. Versjon 1.0

Verktøy for læring og samhandling

Feedbackbasert kollegaveiledning

 • Heggdal, D. (2014). Basal eksponeringsterapi (BET) – manual for feedbackbasert kollegaveiledning. Upublisert manuskript.

Reflekterende Team

 • Heggdal, D. (2014). Basal eksponeringsterapi (BET) – manual for feedbackbasert kollegaveiledning. Upublisert manuskript.
 • Heggdal, D. (2010). Basal Eksponerings-Terapi. Teoretisk forankring – del 1. Kybernetikk som grunnlag for forståelse og intervensjon. Asker. Trykkeriet på Blakstad sykehus

Sentrale begrep og ordforklaringer

 • Heggdal D, (2012): Basal Eksponerings-Terapi. Grunnleggende prinsipper og retningslinjer. BET-behandlingsmanual v.2.0. SPS, 2012