Foto: Hugo Øien

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som igjen er en del av Barne- og ungdomsklinikken ved UNN. Seksjonen har 9 sengeplasser. 

Vår målgruppe består av pasienter i aldersspennet 13-18 år i UNN HFs opptaksområde. Pasienter i målgruppen har vedvarende, betydelig redusert funksjonsnivå på flere livsarenaer. Alvorlige psykososiale belastninger utløser og opprettholder deres psykiske lidelse, og de legges ofte inn grunnet forhøyet selvmordsfare.

Ifølge Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern er det internasjonal konsensus om at minimering av innleggelser er anbefalt i tilfeller hvor pasienter strever med tilbakevendende selvmordsproblematikk (Sosial- og helsedirektoratet, 2008). Samtidig er pasienter med tilbakevendende selvmordstanker og selvmordsatferd ofte akutt-innlagt på psykiatriske avdelinger grunnet forhøyet fare for alvorlig skade på liv og helse.

Retningslinjene peker på at det ofte er vanskelig å få kontinuitet i det polikliniske tilbudet grunnet stadige akutte kriser og symptomatferd som selvskade og suicidale handlinger. Dette gjør at selv unge mennesker kan ende opp som svingdørspasienter på psykiatriske sengeposter, og kasteballer mellom ulike institusjoner og behandlingsnivåer.

For denne pasientgruppen anbefales ikke langvarig behandling i sengepost fordi regulerende aktivitet kan fremme patologisk avhengighet og forsterke atferdsforstyrrelser (Heggdal, 2010). Målet med å innføre KYR på UPS er at pasientene, med hjelp fra terapeutene skal få mulighet til å mobilisere sine ressurser og få hjelp til å ta mer hensiktsmessige valg. I tillegg skal KYR motvirke og forebygge at vi inngår i et marginaliserende samspill som ikke vil hjelpe pasientene på sikt.

De som arbeider med denne pasientgruppen har behov for særskilt opplæring og veiledning (Sosial- og Helsedirektoratet, 2008). Implementering av KYR er lagt opp som en kontinuerlig prosess hvor verdiforankring, holdninger, ferdighetstrening og kompetanseutvikling inngår (Heggdal, 2014; Heggdal og Svergja, 2014). Det vektlegges at alle intervensjoner skal være forankret i KYR-verdiene empati, autonomi, respekt og likeverd (Heggdal, Hammer, Alsos, Malin & Fosse, 2015).