Foto: Mariann Lødemel

Hva er feedbackbasert kollegaveiledning?

Feedbackbasert kollegaveiledning (FBKV) er strukturert og systematisk trening for å innlære og vedlikeholde terapeutiske ferdigheter som må kunne praktiseres av de som skal anvende KYR som metode. Dette er en spesifikk prosedyre for å utvikle medarbeidernes evne til selvobservasjon, selvkorrigering og selvanerkjennelse.

 • Medarbeidere deltar i strukturerte rollespill med påfølgende feedback.
 • Alle som er med i dette strukturerte rollespillet har en rolle som kan være å enten å spille pasient, å være terapeut eller å gi feedback. 
 • En som leder sekvensen med FBKV og har da et blikk på hele prosessen i gruppen og sørger for at struktur og prosedyrer følges. 
 • Ofte er gruppestørrelsen på 4-5 personer i en gruppe.
Illustrasjon av Feedbackbasert kollegaveiledning.
Rollene i Feedbackbasert kollegaveiledning. Illustrasjon: Christina Grytå.

Utførelse

Reglene for FBKV må gjøres kjent for alle. Å bringe temaer inn til veiledningen er et felles ansvar, og temaene skal ikke snakkes om, men arbeides med. Når tema er avklart blir det enighet om hvem som skal rollespille pasient og terapeut. Deretter avtales det hvilken type feedback terapeuten ønsker fra observatørene.

 • Innledning og avklaring av tema skal ikke ta mer enn 5 minutter. 
 • Rollespillet er ofte kort; 3-5 minutter. 
 • Man arbeider i grupper på 4-6 personer hvor alle har en tydelig rolle. 

Når roller, tema og ønsket feedback er avklart går man rett til sak og i gang med rollespillet. 

 • Rollespillet avsluttes ved at de som rollespiller, eventuelt leder, avbryter når aktuell situasjon og aktuelle intervensjoner er demonstrert. Det er noen ganger hensiktsmessig å gjennomføre det samme rollespillet umiddelbart etter en runde med tilbakemeldinger. 
 • De som ikke rollespiller noterer ned sine observasjoner. Det som observeres og noteres er handlinger og funksjonen av handlingen.
 • Når det gis tilbakemelding skal disse rettes mot situasjonen her og nå, mot det rollespillet som man har observert. Man skal ikke snakke om hvordan det egentlig er i den situasjonen, og med den pasienten. Rollespillet foregår her og nå, og det er det vi gir tilbakemelding på – ikke pasienten.
 • Feedback er rettet mot en observert handling og denne handlingens observerte eller antatte funksjon i forhold til funksjonalitet. 
 • Vi gir tilbakemelding etter tur. Hver av medarbeiderne som observerer identifiserer en spesifikk terapeutisk handling. 
 • Når vi rollespiller er det viktig at alles tilstedeværelse er forankret i verdiene knyttet til FBKV; Vi ler ikke, vi rister ikke på hodet, vi morer oss ikke på andres bekostning. 

De som rollespiller eksponerer seg for sine kollegaer og deres bidrag og innsats skal anerkjennes 

 • Det avklares på forhånd hvem som gir positiv og hvem som gir korrigerende tilbakemelding, og at man skiller disse fra hverandre.  
 • Når tilbakemeldingen er gitt utforsker terapeuten helt til den som mottar tilbakemeldingen har forstått hva observatøren har sett fra sitt perspektiv. 

Feedback

Gjennom FBKV får vi andres perspektiver på det vi gjør, og andres blikk utvikler vår evne til å se oss selv og vårt arbeid utenfra. FBKV fokuserer på funksjonaliteten av observerte terapeutiske handlinger. Det handler aldri om å finne feil eller å instruere i hva som er riktig og galt. Det handler om å få frem perspektiver på funksjonaliteten observerte handlinger: Når du sa… så jeg at/ virket det på meg som etc.

Feedback hjelper terapeuten til å spisse tilnærmingen inn mot et ønsket funksjonelt likevektspunkt. 

 • Positiv feedback: fortsett, mer av det samme.
 • Korrigerende feedback: Stopp – mindre av dette.

Manglende positiv feedback fører til at systemet stagnerer, blir mindre fleksibelt og funksjonelt. 

Manglende korrigerende feedback fører til at man fortsetter det som tilsynelatende ser funksjonelt ut, men ikke fører til endring. 

Gjennom feedback utvikles evnen til å gi seg selv feedback – man monitorerer effekten av sine terapeutiske handlinger opp mot felles verdier og målsetninger.

Hensikt

Feedbackbasert kollegaveiledning er en generelt anvendelig metode for utvikling av kompetanse og ferdigheter og man antar at erfaringsbaserte metoder gir størst læringseffekt. FBKV prosedyrer bidrar til å sikre implementeringskvalitet ved at man kommer tett på praksis og holder fokus på terapeutiske handlinger. FBKV handler ikke om å teste kunnskap og ferdigheter, men om å mobilisere medarbeidernes ressurser i en praksisnær læringskontekst.  Det legger opp til en flat struktur som skaper et klima for perspektivtaking og som fører til at medarbeiderne opplever arbeidet som meningsfullt og målrettet. FBKV er spesielt nyttig i døgnavdelinger hvor man jobber i tverrfaglige team.

I FBKV er fokus helt ned på sekvensen av handling og respons observert i et rollespill. Gjennom perspektivtakingsprosedyrer hjelpes den enkelte medarbeider til å løfte blikket og se gjennom alle automatiserte årsaksforklaringer, og blir mer bevisst på hva vi gjør. Dette i et anerkjennende og støttende fellesskap fører til mobilisering av medarbeidernes ressurser, og fremmer deres autonomi og forutsetninger for å jobbe selvstendig.

Formålet med FBKV er autonomi. Ved å observere andre kan vi utvikle vår evne til å være selvobserverende, og til å kunne evaluere effekten og funksjonaliteten av våre handlinger.  

 • Ved å bli bekreftet av andre kan vi utvikle vår evne til å bekrefte oss selv. 
 • Ved å anerkjenne andre kan vi utvikle vår evne til å anerkjenne oss selv, og ved å bli korrigert av andre kan vi utvikle vår evne til å korrigere oss selv. 
 • Utvikle bevissthet om hva vi gjør som terapeuter og hvilken effekt våre handlinger har. 
 • Vi skal kunne si hva vi gjør og gjøre det vi sier vi gjør. 

Regler for å gi tilbakemeldinger

Du skal …

… være direkte og tydelig

 • Holde blikket på den du gir tilbakemeldingen til.
 • Bruke få ord og formuleringer.

… snakke et handlings språk

 • Referere kun til observerte handlinger.
 • Identifisere en spesifikk atferd.
 • Beskrive detaljene i atferden.

… forklare handlingens funksjon

 • Beskrive effekten av handlingen opp mot handlingens intensjon:
  • Hvordan responderer pasienten?
  • Hvordan utvikler samspillet i relasjon seg?

Du skal ikke …

… pakke inn budskapet

 • Si det motsatte først.
 • Snakke i generelle vendinger.
 • Snakke i negasjoner.

… peke på karaktertrekk

 • Snakke om personen eller andre ting personen har gjort.
 • Bruke «mentale» begreper som «snill», «flink», «streng», osv.

… være ute på hevntokt

 • Gå inn for å såre personen.
 • Gå inn for å sette person i et dårlig lys.

Regler for å motta tilbakemelding

Du skal …

… lytte

 • Holde blikket på den som gir tilbakemelding.
 • Vise med kroppsspråk at du er engasjert og interessert i hva som sies.

… holde fokus på deg selv

 • Utforske hva den andre sier du gjorde.
 • Gjengi din forståelse av hva den andre sier du gjorde.

… undersøke handlingens funksjon

 • Stille utdypende spørsmål ift. hvordan din handling virket.
 • På pasienten.
 • På samspillet i relasjon.
 • Oppsummere hvordan du har forstått tilbakemeldingen.

Du skal ikke …

… diskutere og argumentere

 • Forklare hva du forsøkte å gjøre.
 • Med kroppsspråk vise/antyde at du er:
  • Uenig.
  • At den som gir tilbakemelding tar feil.

… snakke om den som gir tilbakemelding

 • Snakke om hvordan tilbakemeldingen gis.
 • Snakke om noe den andre har gjort.

… si «tusen takk»! (verbalt/nonverbalt)

 • For å bli fort ferdig.
 • For å flytte fokus bort fra deg selv.