I KYR fremheves medbestemmelse og det legges til rette for at pasienten skal være en aktiv aktør i egen behandling. Strategier som fremmer dette er fokussamtaler, pasientens deltagelse på egne team-møter og ansvarsgruppemøter. Pasienten får tilbud om en samtale forut for møter og i etterkant med et medlem fra teamet. Hensikten er å få klargjort hvilke perspektiver som er viktig å få frem i møtet og i etterkant oppsummere det som kom frem i møtet. Det benyttes forskjellige formater på team-møter med pasient tilstede. Denne vurderingen baserer seg på å hjelpe pasienten til å lytte og bidra med egne perspektiver. I noen tilfeller kan reflekterende team benyttes som format hvor team-medlem og pasient oppsummerer sin samtale forut for team-møte. De andre medlemmer i teamet sitter i bak en imaginær glassvegg og lytter til denne oppsummeringen. I etterkant reflekter teamet over det som kom frem. I fokussamtaler får pasient daglig anledning til å identifisere utfordringer som vil kunne ha en terapeutisk funksjon i den prosessen pasienten står i. KYR er den kontekstuelle rammen som åpner muligheten for at pasienten kan gjøre seg nye erfaringer med å regulere seg selv i dette arbeidet.

God psykisk helsehjelp setter pasienten og pårørende i fokus for å bidra til at pasienten kan ta ansvar for seg selv og sin egen utvikling. Retten til brukermedvirkning er lovfestet, blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven (§ 3-1). Behandling og oppfølging av pasienter bør baseres på deres egne valg og prioriteringer. Helsehjelpen bør også bidra til økt mestring og deltakelse i samfunnet (Helsedirektoratet, 2016). Ansvarliggjøring i KYR innebærer å nennsomt legge ansvaret for egne valg og handlinger tilbake til pasienten, og gjennom strategien underregulering legge til rette for å prøve ut nye former for mestring. Forståelsen i KYR er at langvarig regulerende behandling vil bidra til å forsterke problemene for pasienten. Til tross for at det kan oppleves gjort på en empatisk måte er det ikke empatisk å inngå i et regulerende samspill som forsterker og vedlikeholder pasientens problemer. Den overordnede målsetningen er å bedre evnen til funksjonell selvregulering, i møte med de utfordringer  pasienten har ute i verden. 

Terapeutiske prosesser basert på KYR rammes inn av en strukturert ukeplan for pasienten. Dette tydeliggjør at behandlingsprosessen er en arbeidssituasjon sammenlignbar med å gå på skole eller arbeid. Ansvaret for eierskap og deltakelse i sin egen behandling legges over til pasienten. Det sørges for tilpasset støtte for å kunne ha dette ansvaret selv. Hvis pasienten ikke følger ukeplanen sin tematiseres dette i team-møter med pasienten tilstede. 

Oppfølging med KYR forutsetter å forvalte prinsippet om at det er pasienten som er ansvarlig for seg selv og sitt liv. Det er pasientens valg som avgjør om situasjon og tilstand skal fortsette å være slik den er nå eller om det skal bli annerledes. I KYR er det både slik at pasienten blir sittende med ansvaret, og samtidig har det terapeutiske rom plass til alt. Det vil si at alliansen vokser frem gjennom undrende utforskning, refleksjon og bekreftelse. Det er behandlere og miljøterapeuters oppgave å kontinuerlig arbeide for å styrke arbeidsalliansen, vedlikeholde og reetablere den hvis pasienten trekker seg unna. Pasienten kan velge å fortsette med sin unnvikelsesatferd og fortsette i sine vanemessige mønstre eller inngå i et samarbeid med fokus på å bryte ut av disse. I slike prosesser må terapeut og miljøterapeut være bevisst egne reaksjoner og undersøke hva de representerer. Det viktige er at man hele tiden etablerer og reetablerer en empatisk og fokusert holdning til pasienten og arbeidet. Å etablere arbeidsallianse med pasienter med lavt funksjonsnivå krever tålmodighet, engasjement og nitidig systematisk innsats fra de ansatte. Unnvikelsesatferd som pasienten er klar over og oppmerksom på ses som bevisste valg, men ubevisste mønstre av unnvikelse som styres affekt og impulser ses ikke på som bevisste valg. I slike tilfeller skal pasienten utforske unnvikelsesatferd og mønstre sammen med terapeuten.